Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.30 i Skals Hallen

 Ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 6 stk. 3 indkaldes andelshavere/varmeaftagere til ordinær generalforsamling.

onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.30 i Skals Hallen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede regnskab*) fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder, samt fremlæggelse af  investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**).
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Villekold, Kenneth Kjeldgaard og Per Sloth.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 Bestyrelsen for

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a.

*) Regnskabet ligger til afhentning på værket, og kan ses på værket hjemmeside www.skalsvarme.dk , fra den 13. februar 2019.

 **) Forslag fra andelshavere skal være bestyrelsen i hænde senest den 8.  februar 2019.